Plná moc 2017

Plná moc
Já, níže podepsaný/á …………………………………………………..dat.naroz……………………,

trvale bytem…………………………………………………………………………………………………..
tímto zmocňuji pana/ paní …………………………………………..dat.naroz…………………..,

trvale bytem …………………………………………………………………………………………………,
aby mne dne 14.11. 2017 zastupoval/a na členské schůzi sportovního klubu
Studio K Barrandov, IČ 270 13 952, sídlem Praha 5, Högerova 686/6
a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

V Praze dne …………………….. …………………………………..
podpis